Skip links

Algemene voorwaarden

1. Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 • Makelaarsboost: de handelsnaam Makelaarsboost behoort toe aan RB Unity B.V. te Dalfsen. Makelaarsboost levert diensten voor de makelaardij in onroerende zaken, in de vorm van een marketing, strategie, design, websites en aanverwante online diensten.
 • Marketing automation: het automatiseren van online marketing- en salesprocessen.
 • Abonnee: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met Makelaarsboost een overeenkomst aangaat voor het afnemen van één of meerdere online marketingdiensten.
 • Abonnement: de overeenkomst tussen Makelaarsboost en de Abonnee met betrekking tot het leveren van online marketingdiensten voor een afgesproken termijn;
 • Content: de inhoud van textuele artikelen die Makelaarsboost ter beschikking stelt, bestaande uit: teksten, afbeeldingen.
 • Template: de op maat vormgegeven Nieuwsbrief of Social Media post.
 • Nieuwsbrief: Nieuwsbrief die door Makelaarsboost speciaal voor de makelaar is samengesteld. Deze Nieuwsbrief wordt beschikbaar gesteld aan de makelaar, die zelf content kan verwijderen, aanpassen of toevoegen;
 • Franchisegever: een centrale onderneming (franchisegever) die het recht op het gebruik van de naam, het merk, de inrichting, verkoopinspanningen of producten van die onderneming tegen betaling beschikbaar stelt aan franchisenemers.
 • Franchisenemer: een zelfstandig bedrijf, dat tegen betaling het recht op het gebruik het gebruik van de naam, het merk, de inrichting, verkoopinspanningen of producten van een onderneming (franchisegever) verwerft.
 • BOG: bedrijfsonroerend goed.
 • Verwerkersovereenkomst: overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de voorgenomen verwerkingen van persoonsgegevens die Makelaarsboost in de rol van verwerker verricht ten behoeve van Abonnee. De Verwerkersovereenkomst is als bijlage bijgevoegd bij deze algemene voorwaarden en maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden.
 • In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
 • a. de Verwerkersovereenkomst;
 • b. de algemene voorwaarden van Makelaarsboost.
 • c. eventuele aanvullende voorwaarden.

2. Toepasselijkheid en algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op producten en diensten van Makelaarsboost, waaronder alle Abonnementen en daarbij behorende content van Makelaarsboost, de ter beschikking gestelde Applicatie en andere gelieerde producten en diensten.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn voor Makelaarsboost slechts bindend voor zover zij door Makelaarsboost uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Makelaarsboost is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht.
 4. Indien de Abonnee niet instemt met de wijzigingen, heeft de Abonnee, de bevoegdheid het Abonnement per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen middels een mailbericht met leesbevestiging.
 5. De Abonnee geeft toestemming aan Makelaarsboost zijn of haar bedrijfs- en/of persoonsgegevens op te nemen in de registratie van Makelaarsboost welke benodigd zijn voor haar administratie en beheerstaken. Deze registratie is slechts toegankelijk voor Makelaarsboost en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Makelaarsboost hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 6. Franchisegever is verantwoordelijk voor het doorgeven van deze algemene voorwaarden aan de bij hem aangesloten franchisenemers, welke vervolgens verplicht zijn deze te aanvaarden. Vervolgens kan voor franchisenemer ook Abonnee worden gelezen en heeft deze als zodanig ook de zelfde rechten als plichten.‍

3. Auteursrecht en wederverspreiding door de Abonnee

 1. De door Makelaarsboost geleverde Content vallen onder de bescherming van de Auteurswet en blijven altijd intellectueel eigendom van Makelaarsboost. Wederverspreiding geschiedt voor verantwoording van de Abonnee.
 2. De door Makelaarsboost aan Abonnees voor de duur van het Abonnement ter beschikking gestelde applicatie is auteursrechtelijk beschermd. Abonnee verkrijgt slechts voor de duur van de overeenkomst toestemming om de content en de applicatie te gebruiken. Het is Abonnee niet toegestaan op enige andere wijze gebruik te maken van de content en applicatie of deze te openbaren of te verveelvoudigen.
 3. Elke vorm van herpublicatie van afbeeldingen of artikelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Makelaarsboost is nadrukkelijk verboden.
 4. Makelaarsboost is nimmer aansprakelijk, ook voor wat betreft auteursrechten, voor Content welke de makelaar zelf heeft toegevoegd in de Applicatie en heeft verspreid naar zijn relaties.
 5. Het is franchiseorganisaties toegestaan de applicatie van Makelaarsboost te gebruiken om relevante artikelen in het kader van de franchiseformule toe te voegen. Na toevoeging en goedkeuring van Content door de franchisegever wordt deze verzonden naar de aangesloten franchisenemers. Met franchiseorganisaties wordt een separate overeenkomst gesloten.
 6. Het is Abonnee niet toegestaan om na opzegging van het abonnement de aangeboden content te blijven gebruiken op welke wijze dan ook.

4. Content & plaatsing

 1. Makelaarsboost stelt maandelijks Content aan Abonnee ter beschikking. Deze Content kan ingezet worden voor o.a. Nieuwsbrief en Social Media.
 2. Het recht op ontvangst van Content vindt plaats op Abonnementsbasis waarvoor een betalingsverplichting geldt.
 3. De Abonnee is volledig verantwoordelijk voor alle content die namens de makelaar in de Applicatie wordt verzonden. Dus ook voor mogelijk foutieve Content die door Makelaarsboost is aangeleverd.
 4. Een Abonnementaanvraag wordt door Makelaarsboost digitaal bevestigd, waarna de overeenkomst tot stand is gekomen.
 5. Makelaarsboost houdt zich het recht voor de gehele of gedeeltelijke Content te verzenden aan niet Abonnees of te gebruiken in andere publicaties.

5. Helpdesk, serviceverlening

 1. De helpdesk is bereikbaar via marketing@makelaarsboost.nl en via 085 79 24 633 op kantoortijden van 9.00 uur tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen in Nederland.
 2. Support is kosteloos, tenzij het probleem te wijten is aan het handelen of niet-handelen van de Abonnee. In dat geval zal via e-mail een offerte worden uitgebracht, waarin de voorwaarden zijn vermeld waaronder het probleem kan worden verholpen. Nadat Abonnee akkoord is gegaan met voornoemde offerte, zal Makelaarsboost het probleem tegen de in de offerte overeengekomen vergoeding verhelpen.
 3. Franchisenemer zal vragen over Makelaarsboost eerst voorleggen aan de franchisegever.

6. Duur van Abonnementen, opzegging, prijswijziging en extra kosten

 1. Het Abonnement is tot stand gekomen zodra de Abonnee zich heeft aangemeld via de website Makelaarsboost, of online akkoord heeft gegeven op de algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst via de door Makelaarsboost toegestuurde link, of door ondertekening van een schriftelijk contract, of door schriftelijk akkoord per e-mail.
 2. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van drie maand, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt het maand-abonnement telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één maand.
 4. Een maand-abonnement kan elke maand opgezegd worden met in achtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
 5. Bij opzegging loopt het Abonnement door tot het einde van de lopende maand plus de daaropvolgende kalendermaand. Nadat het Abonnement is beëindigd kan er in deze periode uiteraard nog gebruik worden gemaakt van Makelaarsboost.
 6. Na beëindiging van het Abonnement heeft Abonnee tot de opzegtermijn is verlopen toegang tot Makelaarsboost, teneinde de door Abonnee gewenste informatie op te halen.
 7. Makelaarsboost kan de prijs aanpassen ten gevolge van gewijzigde bedrijfseconomische –of marktomstandigheden.
 8. Abonnementen die via de website Makelaarsboost.nl afgesloten zijn, kunnen binnen 7 dagen na afsluiten kosteloos geannuleerd worden.
 9. Extra kosten buiten de standaard configuratie zijn voor rekening Abonnee. Voorbeelden hiervan zijn het laten wijzigen van Templates. Hiervoor zullen aanpassingskosten in rekening worden gebracht.
 10. Nadat Makelaarsboost een eerste ontwerp heeft aangeleverd, kan het sjabloon middels maximaal 2 correctierondes worden gecorrigeerd. Vanaf de derde correctieronde zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.
 11. Kosten van de koppeling met de woning- en/of klantdatabase van de Abonnee zijn geen onderdeel van de Abonnementsprijs en worden separaat (maandelijks) doorberekend.
 12. Het is mogelijk dat Makelaarsboost kosten in rekening bent afhankelijk van het gebruik van software van derden. Makelaarsboost zal dit schriftelijk kenbaar maken en hiervoor een offerte uitbrengen.
 13. Een opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail en is pas van kracht na schriftelijke bevestiging van Makelaarsboost.

7. Voortijdige beëindiging levering en overmacht

 1. Makelaarsboost is gerechtigd de levering van Content tijdelijk op te schorten. De Abonnee kan Makelaarsboost in dat geval schriftelijk verzoeken het niet verbruikte gedeelte van het Abonnementsgeld te laten restitueren. Terugbetaling vindt plaats binnen 30 dagen.
 2. Bij overmacht wordt de levering van Content opgeschort. Onder overmacht kan onder andere worden verstaan technische storing of ziekte of plotseling vertrek van medewerkers. Makelaarsboost zal in een dergelijke geval eerst weer de levering hervatten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

8. Verantwoordelijkheid Abonnee en Makelaarsboost inzake Content en implementatie

 1. De Abonnee ontvangt van Makelaarsboost maandelijkse Content. De Abonnee heeft de mogelijkheid de content van de Nieuwsbrief en Social Media kanalen aan te passen naar eigen inzicht. De Abonnee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de verzonden Content.
 2. De Abonnee is volledig verantwoordelijk voor een het aantonen van de bewijslast van inschrijvingen voor het  adressenbestand die de Applicatie gebruikt om Nieuwsbrieven te versturen.
 3. Mocht Makelaarsboost een spamklacht ontvangen en deze wordt bevestigd, dan zal de Abonnee een waarschuwing ontvangen per e-mail. Bij een 2e spamklacht sluit Makelaarsboost het account van de Abonnee af. Restitutie van Abonneegelden is dan uitgesloten.
 4. De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze omgaat met haar klantgegevens.
 5. De Abonnee huurt van Makelaarsboost schijfruimte op de server van Makelaarsboost alwaar de klantgegevens van Abonnee opgeslagen worden t.b.v. de verzending van de Nieuwsbrief.
 6. De Abonnee is verantwoordelijk voor de machtiging en/of medewerking van zijn automatiseerder/website leverancier om in samenwerking met Makelaarsboost een “aanmeld” formulier voor de Nieuwsbrief en de “tracker” op de website van de Abonnee te plaatsen. Eventuele kosten welke door de automatiseerder/website leverancier in rekening worden gebracht, zijn voor rekening van de Abonnee.
 7. Mocht ten gevolge van onderhoud aan Makelaarsboost de makelaar langer dan één werkdag geen gebruik kunnen maken van Makelaarsboost, dan zal Makelaarsboost dit aan de Abonnee melden en in dringende gevallen samen naar een oplossing zoeken.

9. Vertrouwelijke gegevens Abonnee

 1. Makelaarsboost zal nimmer de door Abonnee verstrekte persoonsgegevens aan derden verstrekken.
 2. Makelaarsboost beschouwt het gebruik van de diensten van Makelaarsboost als een bedrijfsmatige aangelegenheid van de Abonnee.

10. Aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade

 1. De Abonnee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de verzonden of geplaatste Content.
 2. Makelaarsboost sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder begrepen alle directe en/of indirecte schade die het gevolg is van door Makelaarsboost geleverde diensten of het gebruik van de nieuwsbrieven, tenzij zij aansprakelijk is op grond van het Nederlandse recht.
 3. Indien een bevoegde rechter toch aan mocht geven dat Makelaarsboost schadeplichtig is, dan zal deze aansprakelijkheid gemaximeerd zijn tot het bedrag van één maand Abonnementsgeld.

11. Betaling en gevolgen van wanbetaling

 1. Bedragen zijn gesteld in Euro’s en excl. BTW. De factuur wordt uitsluitend per e-mail verzonden met vermelding van incassodatum. De factuur kan ook via het eigen account worden gedownload. Elke maand zal er geïncasseerd worden. Initiële en incidentele kosten, zoals opmaak van de Templates, zal eveneens gebeuren middels automatische kosten .
 2. Indien een incasso niet kan worden geïnd, dan zullen de diensten van Makelaarsboost worden gepauzeerd totdat betaling weer heeft plaatsgevonden. Abonnee zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.
 3. Alle door Makelaarsboost te maken kosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten uit deze overeenkomst, komen voor rekening van de Abonnee. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €450,- tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn. In dat geval komen de hogere kosten voor rekening van Abonnee.
 4. Indien de Abonnee een automatische incasso transactie binnen de bancaire mogelijkheden storneert indien er al van het Abonnement gebruik is gemaakt of indien een opzegging te laat heeft plaatsgevonden, is Makelaarsboost, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, gerechtigd aan de Abonnee het openstaande Abonnementsgeld en alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen die Makelaarsboost maakt respectievelijk moet maken teneinde betaling te bewerkstelligen.
 5. Reclames betreffende de incasso moeten binnen 8 dagen na bancaire overschrijving schriftelijk bij Makelaarsboost worden ingediend. Na afloop van deze termijn ingediende klachten worden door Makelaarsboost niet meer in behandeling genomen.

12. Strijdigheid

 1. Indien één of meer van deze bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of het Abonnement ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zo veel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op Makelaarsboost Abonnementen en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het Arrondissement Zwolle – Lelystad is bevoegd. Makelaarsboost is te allen tijde gerechtigd in voorkomende gevallen de bevoegde rechter van de woonplaats van de Abonnee in te schakelen.

 

 

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden. Indien Makelaarsboost persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Abonnee zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. In deze verhouding wordt Makelaarsboost door een klant ingeschakeld om persoonsgegevens te verwerken. Hierbij heeft Makelaarsboost de rol van ‘Verwerker’ en heeft Abonnee de rol van ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Makelaarsboost wordt hierna genoemd: “Verwerker”. Abonnee wordt hierna genoemd: “Verwerkingsverantwoordelijke”, hierna gezamenlijk te noemen de “Partijen” en afzonderlijk “Partij”.

in aanmerking nemende dat:

 

deze Verwerkersovereenkomst is gesloten in het kader van het leveren van diensten op het gebied van online marketing, waaronder marketing via e-mail, social media en artikelen Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze diensten worden geleverd via het Makelaarsboost portaal waarin Verwerkingsverantwoordelijke kan inloggen;

indien definities worden gebruikt die overeenkomen met de definities in de AVG, deze definities dezelfde betekenis hebben;

Verwerker hierbij aangemerkt wordt als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”);

Verwerkingsverantwoordelijke hierbij aangemerkt wordt als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG;

Verwerker ter uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG zal verwerken, in opdracht van

Verwerkingsverantwoordelijke;

Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de AVG na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;

‍Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 van de AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst; zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2. De categorieën verwerkingen die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden uitgevoerd zijn: e-mail marketing, social media marketing, artikelen marketing, koppeling met CRM, support, profiling/tracking, video marketing. De categorieën persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden uitgevoerd verwerkt zijn: e-mailgegevens, social media gegevens, artikelen gegevens, gegevens van (potentiële) klanten, technische gegevens (o.a. IP-adres/cookies), video gegevens. De categorieën betrokkenen waarvan Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden uitgevoerd verwerkt zijn: (potentiële) klanten en websitebezoekers. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.3. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, waaronder over de verstrekking daarvan aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over persoonsgegevens verstrekt aan Verwerker in het kader van deze Verwerkersovereenkomst of andere overeenkomsten tussen Partijen, alsmede over de door Verwerker in dat kader verwerkte gegevens, berust bij Verwerkingsverantwoordelijke.

1.4. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Ten aanzien van de in Artikel 1 genoemde verwerkingen conformeert Verwerker zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG.

2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

2.4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de AVG.

2.5. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij het voldoen aan de verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke onder artikel 32 tot en met 36 AVG, zoals het ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment of een voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, mocht dit noodzakelijk zijn.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de AVG.

Artikel 4. Inschakelen van subverwerkers

4.1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van een subverwerkers met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

4.2. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, door Verwerker ingeschakelde subverwerkers, schriftelijk gemotiveerd bezwaar te maken. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen door de Verwerker ingeschakelde subverwerkers, zullen Partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

4.3. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze subverwerkers schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze subverwerkers en is bij fouten van deze subverwerkers zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 5. Beveiliging

5.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

5.2. Indien blijkt dat een noodzakelijke beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal Verwerker ervoor zorgdragen dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 6. Meldplicht

6.1. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, op de hoogte van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 (12) AVG (hierna: “Datalek”), naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

6.2. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het Datalek. De melding bevat minimaal de volgende informatie: een beschrijving van het lek; de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden); wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt); een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn; wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken; contactgegevens voor de opvolging van de melding. Verwerker zal het Datalek per e-mail melden aan Verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast zal Verwerker telefonisch contact opnemen met de betreffende contactpersoon.

6.3 Verwerkingsverantwoordelijke zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Verwerker zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen en de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het opheffen van de oorzaak van het Datalek, het voorkomen van verdere schade voor betrokkene(n) en het voorkomen van vergelijkbare incidenten in de toekomst. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

7.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten uit Hoofdstuk 3 AVG richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd heeft van de Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan zal Verwerker de benodigde medewerking verlenen. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

8.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

8.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

8.3. De verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens duurt voort ook na het einde van de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 9. Audit

9.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst.

9.2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Verwerkingsverantwoordelijke een concreet vermoeden heeft van misbruik van persoonsgegevens en bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, en maximaal eens per jaar plaats.

9.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijfsverstorend effect op de overige werkzaamheden van Verwerker veroorzaakt.

9.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

9.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Partijen wijken af van de regeling over aansprakelijkheid in de Overeenkomst, voor zover de tekortkoming van de andere Partij betrekking heeft op nakoming van de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst of de regels uit de AVG.

10.2 De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

10.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

a) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

b) redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

c) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en

d) redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

10.4. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade dat geen directe schade is, waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

10.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker.

10.6 Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.7. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

10.8. Een aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgelegde bestuurlijke boete kan nooit op de Verwerker worden verhaald wanneer de toezichthouder de mate van verwijtbaarheid van beide Partijen bij het opleggen van de bestuurlijke boete heeft meegenomen en overeenkomstig de boete(s) aan een of beide Partijen heeft opgelegd.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en zal voortduren voor de duur van de Overeenkomst en bij gebreke daarvan voor de duur van de verwerking van persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke door Verwerker.

11.2. De Verwerkersovereenkomst kan alleen met wederzijdse instemming worden opgezegd.

11.3. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse schriftelijke instemming.

11.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Verwerker de mogelijkheid de persoonsgegevens binnen twee (2) weken na de beëindigingsdatum in een gebruikelijk formaat terug te krijgen. De persoonsgegevens worden na beëindiging van de Overeenkomst niet meer actief verwerkt, maar enkel nog opgeslagen. Twee weken na beëindiging van de Overeenkomst zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Op verzoek verstrekt Verwerker hiervan een schriftelijke bevestiging aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

12.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank waar Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd.

12.3. Indien één of meer bepalingen van de Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

12.4. Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze Verwerkersovereenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.

Deze website gebruikt cookies om jouw ervaring te verbeteren.